Skip to Content

Регламент

Регламент
районної ради
VІ демократичного скликання

Розділ І
Загальні положення

Стаття  1.

1.1. Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Законом) Тлумацька районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста району з власною компетенцією, у межах якої діє самостійно.

1.2. Районна рада є юридичною особою.

Стаття  2.

2.1. Рада складається з депутатів, обраних відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

2.2. Загальний склад ради (кількість депутатських мандатів), визначений  Івано-Франківською обласною радою V демократичного скликання, складає 68 депутатів.

Стаття  3.

3.1. Строк повноважень районної ради визначається Конституцією України.

3.2. Повноваження районної ради можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених Законом.

Стаття  4.

4.1. У своїй діяльності районна рада керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, цим регламентом.

4.2. Свої відносини з іншими органами місцевого самоврядування районна рада здійснює відповідно до укладених з ними угод.

Стаття  5. Районна рада в межах своєї компетенції самостійно вирішує питання місцевого самоврядування, виходячи з інтересів територіальних громад району та здійснює від їх імені функції та повноваження місцевого характеру, визначені Конституцією України, Законом та іншими нормативними документами.

Стаття  6. Районна рада несе відповідальність за законність та наслідки прийнятих нею рішень. Шкода, завдана в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності, відшкодовується радою у повному обсязі за рахунок власних коштів.

Стаття  7.

 7.1. Районна рада здійснює свої повноваження на основі активної участі в її роботі кожного депутата.

7.2. Депутати виконують свої повноваження без відриву від основного місця роботи.

Стаття  8. Районна рада проводить свою роботу відкрито і гласно, систематично інформує жителів району про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання.

Розділ ІІ
Планування роботи районної ради

Стаття  9.

9.1. Діяльність роботи районної ради здійснюється у відповідності з планом роботи, який затверджується районною радою.

9.2. Проект плану розробляється заступником голови ради з врахуванням пропозицій депутатів, постійних комісій, районної державної адміністрації, президії районної ради, депутатських фракцій.

9.3. План роботи районної ради у 10-денний строк після затвердження на сесії доводиться до відома відповідних організацій та посадових осіб.

Стаття  10. План роботи президії районної ради затверджується на засіданні президії районної ради.

Стаття  11. Плани роботи постійних комісій районної ради затверджуються на засіданнях постійних комісій з урахуванням плану роботи районної ради і погоджуються на засіданні президії районної ради.

Стаття  12. Організація виконання плану роботи районної ради покладається на голову районної ради, його заступника та постійні комісії.

Стаття  13. Пропозиції про уточнення або зміни до плану роботи розглядаються радою на вимогу голови ради, його заступника або не менш 1/3 депутатів та постійних комісій. Уточнене рішення з цього питання приймається відкритим голосуванням на сесії районної ради.

Розділ ІІІ
Сесії ради

Стаття  14.

14.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно.

14.2. Сесія скликається за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

14.3. Виключно на сесіях розглядаються питання визначені Законом.

Стаття  15.

15.1. Першу сесію новообраної ради скликає і веде голова районної територіальної виборчої комісії не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі. Наступні сесії ради скликаються за розпорядженням голови районної ради.

15.2. Сесія може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від  загального складу ради (23) або голови районної державної адміністрації. Пропозиція про скликання сесії подається в письмовому вигляді на ім’я голови. При цьому зазначаються питання, які пропонуються внести на розгляд сесії, доповідачі та додаються проекти рішень.

15.3. Рішення про скликання сесії на вимогу приймається головою не пізніше двохтижневого строку після отримання звернення.

Стаття  16.

16.1. У разі невмотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради за пропозицією 1/3 депутатів від загального складу ради.

16.2. У разі, якщо голова районної ради, його заступник у двотижневий строк не скликали сесію за пропозицією не менше 1/3 депутатів від загального складу ради, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менше як одну третину складу ради.

Стаття  17. Розпорядження про скликання сесії приймається головою районної ради не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії, з зазначенням часу, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

Стаття  18. Засідання сесії є відкритим і проводиться гласно. На вимогу не менше як 1/3 депутатів від загального складу може бути проведене закрите засідання сесії.

Стаття  19. Сесію ради відкриває і веде голова ради, а у випадках передбачених цим регламентом – заступник голови ради або депутат, що входить до складу групи депутатів,  з ініціативи якої скликана сесія.

Стаття  20. Сесія ради є правочинною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття  21. На будинку, де працює рада, піднімається Державний Прапор України (у разі коли сесія відбувається поза приміщенням районної ради).

Стаття  22. Проекти рішень з основних питань, інші документи та матеріали з питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводяться до відома депутатів, як правило, не пізніше як за два дні до відкриття сесії.

Стаття  23. На сесію чи засідання ради запрошуються депутати обласної ради, представники органів державної виконавчої влади, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, керівники районних служб, організацій і установ, прокурор району, голова місцевого суду, міський, селищний, сільські голови.

Стаття  24.

24.1. Питання, які виносяться на розгляд ради, можуть запропонувати голова ради, заступник голови ради, президія ради, постійні комісії, депутатські фракції, погоджувальна рада фракцій, депутати, голова районної державної адміністрації, управління і відділи райдержадміністрації, інші зацікавлені організації та установи.

24.2. Для розгляду сесією запропонованих питань, підготовлені матеріали подаються голові ради не пізніше як за 7 днів до початку роботи сесії.

24.3. Остаточний порядок денний затверджується районною радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів.

Стаття  25.

25.1. Питання, передбачені планом роботи районної ради для розгляду на сесіях або внесені за дорученням голови районної ради, готують постійні комісії в межах їхньої компетенції, депутати або спеціальні комісії з підготовки питань, які утворюються за розпорядженням голови районної ради, управління і відділи районної державної адміністрації, виконавчий апарат районної ради.

25.2. Проекти рішень, доповідей, інші довідкові матеріали подаються в районну раду не пізніше як за 7 днів до дня проведення сесії.

25.3. На розгляд сесій районної ради можуть вноситись питання ініційовані депутатськими фракціями, групами, окремими депутатами, зацікавленими установами та організаціями. Для цього суб'єкт внесення пропозиції щодо розгляду ініційованого ним питання на сесії районної ради, подає не пізніше як за 10 днів письмове клопотання на ім'я голови районної ради з обґрунтуванням потреби і доцільності розгляду даного питання, вказує доповідача та потребу відведення регламентного часу. До клопотання додається зміст виступу та проект рішення з даного питання.

25.4. Голова районної ради чи його заступник дає доручення керуючому справами та консультанту голови районної ради з правових питань визначити правомірність розгляду сесією ініційованого питання та положень, викладених в проекті рішення. Після цього, документи направляються на вивчення у відповідні постійні комісії районної ради, які спільно з управліннями і відділами райдержадміністрації, районними службами визначають фінансові, економічні, правові та соціальні наслідки від прийняття рішення з даного питання і свій висновок подають голові районної ради.

25.5. Без висновку постійної комісії питання на розгляд сесії не виноситься.

25.6. Не допускається розгляд на сесіях районної ради питань, щодо яких відсутній проект рішення або він не розданий депутатам.

25.7. Усі проекти рішень візуються виконавцем (виконавцями), які його готували, керівником управління (відділу) райдержадміністрації, галузевим заступником голови райдержадміністрації, консультантом голови районної ради з правових питань, головою відповідної постійної комісії, керуючим справами районної ради. Додатки до проектів рішень підписують начальники управлінь і відділів районної державної адміністрації, керівники установ і організацій, що подали відповідні питання на розгляд районної ради.

Стаття  26.

26.1. Пленарне засідання сесії, як правило розпочинається о 10 годині ранку, з обідньою перервою з 13 до 14 години, якщо сесією не буде прийнято іншого рішення. Після кожних півтори години роботи оголошується перерва на 20 хвилин.

26.2. Позачергова перерва на 15 хвилин оголошується на вимогу більше половини присутніх на сесії депутатів або на вимогу не менш як двох фракцій.

26.3. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

-           доповідь – до 20 хв.

-           співдоповідь – до 10 хв.

-           запитання та відповіді по доповіді – до 30 хв.

-           обговорення доповіді – до 1 год.

-           виступи в обговоренні – до 5 хв.

-           повторні виступи – до 1 хв.

-           запитання – до 1 хв.

-           відповіді на запитання – до 2 хв.

-           довідки – до 3 хв.

-           репліки – до 1 хв.

-           різне – до 30 хв.

-           депутатські запити – до 30 хв.

26.4. За згодою сесії головуючий може в необхідних випадках продовжувати час виступу. Сесія може встановити й інший час обговорення окремих питань.

26.5. Президія сесії складається з голови районної ради, заступника голови районної ради, головуючого депутата (у випадках передбачених Законом), голови районної державної адміністрації. У президію сесії запрошуються Народні депутати України, депутати обласної ради, голова обласної державної адміністрації, заступники голови обласної державної адміністрації, якщо вони беруть участь у роботі сесії.

Стаття  27.

27.1. Депутат може виступати по одному питанню більше одного разу тільки з дозволу сесії.

27.2. Особи, що не є депутатами районної ради, можуть брати участь в обговоренні тільки з дозволу не менше як половини присутніх на сесії депутатів.

27.3. Підрахунок голосів як при відкритому, так і при таємному голосуванні здійснює лічильна комісія районної ради. За згодою сесії підрахунок голосів при відкритому голосуванні може проводити президія сесії.

27.4. Виконавчий апарат ради веде протокол сесії, здійснює аудіозапис, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення та інші матеріали, складає реєстраційну відомість присутніх на сесії депутатів.

Стаття  28.

28.1. Дебати з питання, що розглядається, припиняються за рішенням сесії. Депутат має право наполягати на своєму виступі, що виноситься на голосування.

28.2. За бажанням депутатів, які не виступали, тексти їхніх виступів можуть додаватись до протоколу сесії.

28.3. Заяви, звернення депутатських груп і фракцій, окремих депутатів виголошуються, як правило, при розгляді питання «Різне». У виняткових випадках, за наполяганням депутатських груп і фракцій, заява може бути виголошена на початку сесійного засідання перед розглядом питань порядку денного.

Стаття  29.

29.1. Депутатські запити вносяться попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Депутатський запит, як вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голів, керівників підприємств, установ та організацій, голови, заступників голови, керівників відділів і управлінь райдержадміністрації з питань, які віднесені до відання районної ради, набуває чинності після його обговорення (у разі необхідності) та підтримки радою шляхом голосування про направлення.

29.2. Обговорення відповіді на депутатський запит може бути проведено, якщо на ньому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

29.3. Депутатські запитання оголошуються депутатами в кінці пленарного засідання.

29.4. Депутатські звернення з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, керівників підприємств, установ та організацій направляються депутатом самостійно.

Стаття  30.

30.1. Головуючий на сесії районної ради забезпечує виконання положень цього регламенту:

-     керує засіданням ради, стежить за наявністю кворуму, дотриманням регламенту та порядку під час роботи;

-     надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у послідовності їх записування на виступ;

-     надає слово для виступів у дебатах з питання, що обговорюється, особам, запрошеним на сесію. При цьому депутати мають право на першочерговий виступ;

-     має право, у необхідних випадках, за згодою депутатів, продовжити час виступу;

-     оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;

-     проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень ради та оголошує його результати;

-     має право вимагати залишити засідання осіб, які не є депутатами районної ради, якщо останні перешкоджають роботі пленарного засідання;

-     дає відповідні доручення, пов’язані із забезпеченням роботи сесії, постійним комісіям та депутатам.

30.2. Головуючий не має права коментувати і давати оцінку виступам депутатів, не має права тиску на голосуючих.

Стаття  31.

31.1. Рішення ради приймається на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених Законом, шляхом особистого голосування депутатів.

31.2. Рішення може голосуватись за основу з подальшим внесенням змін та поправок або ж відразу в цілому. Якщо до рішення прийнятого за основу не вносяться ніякі поправки чи зміни, то воно вважається прийнятим в цілому.

31.3. Голосування може бути відкритим, поіменним, рейтинговим, таємним.

31.4. Рішення про визначення виду голосування приймається 1/3 від загального складу ради (23 депутати).

31.5. Для здійснення голосування (відкритого, рейтингового, таємного, поіменного) з числа депутатів утворюється лічильна комісія. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням на першій сесії районної ради. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову, заступника і секретаря.

31.6. Поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору кожного з депутатів, що голосує. Поіменне голосування проводить голова лічильної комісії. При проведенні поіменного голосування після оголошення головою лічильної комісії прізвища депутата, депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір: «за», «проти» або «утримався», про що головою лічильної комісії робиться відповідна позначка у списку депутатів для поіменного голосування. Депутат може відмовитися від участі у поіменному голосуванні, про що також робиться відповідна відмітка.

31.7. Офіційні результати поіменного голосування за рішенням сесії можуть публікуватися в засобах масової інформації.

31.8. Рейтинговим є голосування кількох пропозицій або поправок у порядку їх внесення, що стосуються одного і того ж питання і виключають одна одну (альтернативні пропозиції). Прийнятою для дальшого розгляду вважається пропозиція (альтернатива), що отримала більшість голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні.

31.9. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятою для подальшого розгляду, не надійшло жодної пропозиції чи поправки, вона вважається прийнятою в цілому, в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюється на загальних засадах, без врахування голосування про її прийнятність для розгляду.

31.10. При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, зміст яких визначається сесією. Форма бюлетеня, час, місце і порядок голосування визначаються лічильною комісією і оголошуються на сесії. Кожен депутат може отримати лише один бюлетень.

31.11. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Члени лічильної комісії можуть висловити окрему думку. Після доповіді голови лічильної комісії відповідний протокол затверджується сесією.

31.12. Протокол лічильної комісії є чинним, якщо його підписали понад половину членів лічильної комісії від загального складу комісії.

31.13. Рішення з процедурних питань, в тому числі про включення питання до порядку денного, приймаються більшістю депутатів від присутніх на сесії.

Стаття  32.

32.1. За рішенням ради голосування проводиться в цілому або за пунктами, розділами, а потім - в цілому.

32.2. Розгляд змін, доповнень, уточнень проекту рішення районної ради проводиться після прийняття внесеного проекту рішення за основу.

32.3. Зміни, доповнення, поправки до проектів рішень районної ради (крім стилістичних та редакційних) подаються в письмовій формі.

32.4. Кожна пропозиція чи поправка до проекту рішення районної ради ставиться на голосування.

32.5. Перед початком голосування головуючий вказує кількість пропозицій, які ставляться на голосування (у порядку поступлення), нагадує якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.

Стаття  33.

33.1. При голосуванні з одного питання кожен депутат районної ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї, утримується при голосуванні або відмовляється від голосування.

33.2. Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні оголошує результати голосування – прийнята пропозиція чи відхилена.

Стаття  34.

 34.1. Рішення ради надсилається відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття.

34.2. На вимогу громадян, яких стосується прийняте рішення, їм може бути видана копія рішення.

Стаття  35. Рішення ради нумеруються і реєструються в журналі реєстрації рішень районної ради.

 

 

Розділ ІV
Постійні комісії районної ради

Стаття  36.

36.1. Постійні комісії ради є органами ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.

36.2. Формування постійних комісій проводиться, як правило, на основі побажань депутатів. Для включення депутата в склад постійної комісії необхідна його згода. Депутати, які не є членами постійної комісії можуть брати участь в її роботі з дорадчим голосом. Член постійної комісії районної ради може бути виведений із її складу рішенням районної ради на основі особистої заяви.

36.3. Голова постійної комісії обирається на сесії районної ради.

36.4. Заступник голови та секретар постійної комісії обираються членами комісії на її засіданні.

36.5. Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

Стаття  37. Повноваження постійних комісій, організація їх роботи, взаємодія з іншими органами визначаються окремими положеннями про постійні комісії районної ради, затвердженими районною радою.

Розділ V
Голова районної ради

Стаття  38. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

Стаття  39.

39.1. Висунення кандидатур здійснюється депутатами та групами депутатів.

39.2. Якщо в результаті голосування по одній або двох кандидатурах на посаду голови районної ради жодна не набере більше половини голосів, то проводяться повторні вибори. При цьому кандидатури по яких проводилося голосування не висуваються.

39.3. Якщо в результаті голосування більше як по двох кандидатурах на посаду голови районної ради жодна не набере необхідної кількості голосів, таємне голосування проводиться по двох кандидатурах, які отримають найбільшу кількість голосів депутатів;

39.4. Якщо і в цьому випадку не буде обрано голову районної ради, проводяться повторні вибори.

Стаття  40. Повноваження голови районної ради визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розділ VI
Заступник голови районної ради

Стаття  41. Заступник голови районної ради обирається районною радою за поданням голови районної ради у межах строку повноважень ради з числа її депутатів шляхом таємного голосування.

Стаття  42. Повноваження заступника голови районної ради визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розділ VII
Президія районної ради

Стаття  43. Районна рада утворює президію районної ради.

Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд ради.

До складу президії районної ради входять за посадами голова ради, його заступник, голови постійних комісій районної ради, керівники депутатських груп та фракцій.

Стаття  44. Повноваження президії районної ради, організація її роботи визначається положенням про президію районної ради, затвердженим районною радою.

Розділ VIII
Депутатські фракції та групи

Стаття  45. Депутати можуть об’єднуватися у фракції за приналежністю до тієї чи іншої політичної партії чи у депутатські групи за спільними інтересами. Депутат може бути членом тільки однієї фракції чи групи.

Стаття  46.

46.1. Фракція та депутатська група набуває відповідних прав після реєстрації, яка передбачає:

- подання голові районної ради заяви про створення із зазначенням назви фракції (групи), її керівника та списку членів фракції чи депутатської групи з їх особистими підписами;

- ознайомлення сесії ради зі списками фракції чи депутатської групи.

46.2. Процедура ознайомлення сесії ради з таким списком є часом і фактом реєстрації.

46.3. До депутатської фракції чи депутатської групи повинно входити не менше 5 депутатів.

Стаття  47.

Фракція та депутатська група має право:

1)  вносити на розгляд сесії питання, що виходять за межі компетенції постійних комісій та у разі незгоди з думкою комісій. Внесення таких питань ставиться на голосування;

2)  додатково виступати в обговоренні питання, внесеного на розгляд сесії за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням;

3)  отримувати матеріали про діяльність структур ради та органів виконавчої влади;

4)  визначати уповноважених осіб від фракції та депутатської групи для виступу, проведення консультацій тощо;

5)  вносити та розгляд сесії проекти рішень з питань, які обговорюються на сесії;

6)  ставити на голосування питання про перерву (на 15 хв.) в роботі засідання сесії для проведення нарад і консультацій один раз з кожного питання порядку денного;

7)  отримувати можливість для виступу в обговоренні кожного питання порядку денного представника від фракції та депутатської групи (один раз).

Стаття  48. Депутати районної ради, висунуті політичними партіями й обрані в одномандатних мажоритарних виборчих округах (за умови що самі партії у багатомандатному виборчому окрузі не набрали достатньої кількості голосів для входження до районної ради), за рішенням районних організацій відповідних партій можуть входити до складу інших фракцій або залишатися у статусі позафракційних.

Стаття  49.

49.1. У районній раді може бути створена Погоджувальна рада фракцій.

49.2. До її функцій належить:

- узгодження порядку денного пленарного засідання районної ради;

- внесення на розгляд сесії питання, що виходять за межі компетенції постійних комісій та окремих депутатських груп і фракцій та у разі незгоди з думкою комісій. Внесення таких питань ставиться на голосування.

Розділ IX
Внесення змін до регламенту

Стаття 50.

Зміни до цього регламенту вносяться на сесії районної ради за пропозицією голови районної ради, заступника голови районної ради, постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, погоджувальної ради депутатських фракцій, окремих депутатських фракцій та груп більшістю від загального складу ради.

 

 

 Керуючий справами районної ради                                            І.ДеньковичХто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 0 гостей.
Theme by Dr. Radut.