Skip to Content

Про постійні комісії

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну комісію з питань бюджету

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту районної ради.

1.2. Постійна комісія з питань бюджету (далі комісія) є органом ради, що обирається з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень Президії, виходячи із її повноважень.

Комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

1.3. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням, Регламентом ради та зазначеного вище Закону.

1.4. Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею.

2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.5. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Комісія здійснює контроль на засадах законності, обгрунтованості, гласності, об'єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.

4. Повноваження комісії.

4.1. Комісія з питань бюджету спільно з іншими профільними комісіями районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти районного бюджету, звіти про виконання бюджету, готує висновки з цих питань, а її представники виступають на сесіях.

4.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках - на розгляд ради;

- здійснює контроль за своєчасним виконанням дохідної та видаткової частини районного бюджету, витрачанням бюджетних коштів за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;

- здійснює контроль за законністю руху коштів районного бюджету;

- регулярно інформує районну раду про хід виконання районного бюджету;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції. організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях районної ради;

- здійснює контроль за дотриманням районною державною адміністрацією рішень ради в частині витрат і збереження коштів;

- здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень та виконанням районного бюджету; фінансуванням районних цільових програм, збереженням та використанням майна, що є об'єктами комунальної власності;

- здійснює контроль за виконанням рішень ради та делегованих повноважень районній державній адміністрації в межах своєї компетенції;

- перевіряє за дорученням районної ради або за власною ініціативою за своєчасним і повним надходженням коштів до районного бюджету;

- контролює ефективність управління коштами районного бюджету;

- надає консультації органам і посадовим особам з питань витрачання коштів районного бюджету. В ході проведення перевірок і аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до районного бюджету і вносить відповідні пропозиції раді;

- контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів;

- контролює використання коштів фонду районної ради на здійснення депутатських повноважень;

- відповідно до прийнятих радою рішень у міжсесійний період районної ради проводить уточнення районного бюджету;

- проводить попередній аналіз до розгляду на сесії районної ради погоджень Територіального відділення антимонопольного комітету України щодо здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, а також звітів фонду комунального майна щодо приватизації;

- готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії;

4.3. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право :

5.1. Опублікувати в пресі або оголосити через радіо, до внесення на розгляд районної ради, проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції .

Посадові особи зобов'язані прибути на засідання комісії та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд районної ради.

5.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз'яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6. Обов'язки постійної комісії

6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

6.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради та її президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або раду про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом районної ради.

7. Гарантії діяльності голови постійної комісії

7.1. Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу районної ради.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту районної ради.

1.2. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій (далі комісія) є органом ради, що обирається з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень Президії, виходячи із її повноважень.

Комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

1.3. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням, Регламентом ради та зазначеного вище Закону.

1.4. Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею.

2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.5. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Комісія здійснює контроль на засадах законності, обгрунтованості, гласності, об'єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.

4. Повноваження комісії.

4.1. Комісія з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій спільно з іншими профільними комісіями районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного розвитку, звіти про їх виконання, готує висновки з цих питань, а її представники виступають на сесіях.

4.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках - на розгляд ради;

- здійснює контроль за своєчасним виконанням планів та програм соціально-економічного розвитку, залученням інвестицій та їх ефективним впровадженням;

- регулярно інформує районну раду про хід виконання планів та програм соціально-економічного розвитку;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції. організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях районної ради;

- здійснює контроль за дотриманням районною державною адміністрацією рішень ради в частині витрат і збереження коштів у процесі реалізації планів та програм соціально-економічного розвитку;

- здійснює контроль за фінансуванням районних цільових програм;

- здійснює контроль за виконанням рішень ради та делегованих повноважень районній державній адміністрації в межах своєї компетенції;

- надає консультації органам і посадовим особам з питань підготовки планів та програм соціально-економічного розвитку, а також їх реалізації. В ході проведення перевірок і аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до районного бюджету і вносить відповідні пропозиції раді;

- контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів;

- проводить попередній аналіз до розгляду на сесії районної ради погоджень Територіального відділення антимонопольного комітету України щодо здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства;

- готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії;

4.3. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право :

5.1. Опублікувати в пресі або оголосити через радіо, до внесення на розгляд районної ради, проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції .

Посадові особи зобов'язані прибути на засідання комісії та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд районної ради.

5.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз'яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6. Обов'язки постійної комісії

6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

6.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради та її президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або раду про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом районної ради.

 

7. Гарантії діяльності голови постійної комісії

7.1. Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу районної ради.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та зв’язків з органами місцевого самоврядування

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту районної ради.

1.2. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та зв’язків з органами місцевого самоврядування (далі комісія) є органом ради, що обирається з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень Президії, виходячи із її повноважень.

Комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

1.3. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням, Регламентом ради та зазначеного вище Закону.

1.4. Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею.

2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.5. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Комісія здійснює контроль на засадах законності, обгрунтованості, гласності, об'єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.

4. Повноваження комісії.

4.1. Комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та зв’язків з органами місцевого самоврядування розробляє висновки щодо дотримання депутатами вимог Конституції України, Закону України „ Про статус депутатів місцевих рад”, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, регламенту роботи районної ради, готує висновки з цих питань, а її представники виступають на сесіях.

4.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках - на розгляд ради:

- за дорученням ради або її голови готує висновки та рекомендації з питань депутатської діяльності та етики, проекти рішень ради стосовно повідомлення депутата про його роботу в раді, про виконання рішень ради та її органів, звітів про роботу постійних комісій, керівників органів, утворених, обраних та призначених радою;

- узагальнює пропозиції депутатів та постійних комісій ради до проекту регламенту роботи районної ради;

- попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради відповідно до чинного законодавства, готує та вносить раді відповідні висновки;

- попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, а також звільнення їх з посади, готує висновки з цих питань;

- активно співпрацює з органами місцевого самоврядування району та області;

- готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії;

 4.3. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право :

5.1. Опублікувати в пресі або оголосити через радіо, до внесення на розгляд районної ради, проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції .

Посадові особи зобов'язані прибути на засідання комісії та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд районної ради.

5.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз'яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6. Обов'язки постійної комісії

  6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

6.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

  6.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради та її президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або раду про хід їх виконання.

  6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

  6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом районної ради.

7. Гарантії діяльності голови постійної комісії

7.1. Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу районної ради.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту районної ради.

1.2. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології (далі комісія) є органом ради, що обирається з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень Президії, виходячи із її повноважень.

Комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

1.3. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням, Регламентом ради та зазначеного вище Закону.

1.4. Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею.

2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.5. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Комісія здійснює контроль на засадах законності, обгрунтованості, гласності, об'єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.

4. Повноваження комісії.

4.1. Комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології спільно з іншими профільними комісіями районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти рішень районної ради та галузеві програми, які належать до її компетенції, готує висновки з цих питань, а її представники виступають на сесіях.

4.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках - на розгляд ради:

- здійснює контроль за виконанням цільових комплексних програм, інших рішень ради стосовно розвитку галузі;

- вносить пропозиції стосовно збільшення виробництва сільськогосподарської продукції,

- вирішує відповідно до законодавства питання регулювання земельних відносин;

- вирішує відповідно до законодавства питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;

- встановлює правила користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання;

- приймає рішення про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

- приймає за пропозицією сільських, селищної та міської рад рішення, пов’язані зі створенням спеціальних вільних та інших зон та зміною у статусі цих зон, а також вносить до відповідних органів пропозиції з цих питань;

- вивчає і робить висновки щодо стану реформування в агропромисловому комплексі, земельних відносин, раціонального використання землі суб'єктами незалежно від форм господарювання;

- спільно з державним управлінням екології та природних ресурсів, санітарно-епідеміологічними службами та іншими природоохоронними відомствами здійснює контроль за виконанням природоохоронного законодавства та цільовим використанням районного фонду охорони навколишнього природного середовища.

- за дорученням голови, або заступника голови ради вивчає доцільність виділення земель для несільськогосподарських потреб відповідно до чинного законодавства, вносить відповідні висновки і рекомендації.

- готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії;

4.3. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право :

5.1. Опублікувати в пресі або оголосити через радіо, до внесення на розгляд районної ради, проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції .

Посадові особи зобов'язані прибути на засідання комісії та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд районної ради.

5.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз'яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6. Обов'язки постійної комісії

6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

  6.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради та її президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або раду про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку,     розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом районної ради.

7. Гарантії діяльності голови постійної комісії

7.1. Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу районної ради.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну комісію з питань законності, правопорядку та захисту прав громадян

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту районної ради.

1.2. Постійна комісія з питань законності, правопорядку та захисту прав громадян (далі комісія) є органом ради, що обирається з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень Президії, виходячи із її повноважень.

Комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

1.3. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням, Регламентом ради та зазначеного вище Закону.

1.4. Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею.

2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.5. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Комісія здійснює контроль на засадах законності, обгрунтованості, гласності, об'єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.

4. Повноваження комісії.

4.1. Комісія з питань законності, правопорядку та захисту прав громадян спільно з іншими профільними комісіями районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти рішень районної ради, які стосуються її компетенції, готує висновки з цих питань, а її представники виступають на сесіях.

4.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках - на розгляд ради:

- за дорученням голови ради або з власної ініціативи відповідно до погодженого плану роботи, вивчає питання законності, правопорядку;

- бере участь у розробці і реалізації заходів щодо забезпечення законності, охорони громадською порядку, прав, свобод та законних інтересів громадян;

- бере участь у розробці проектів рішень ради нормативно-правового характеру і готує висновки та рекомендації;

- вивчає, узагальнює пропозиції депутатів, постійних комісії стосовно проектів законів України;

- вивчає, узагальнює, робить висновки та рекомендації щодо дотримання Закону України „Про звернення громадян” на території району;

- готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії.

4.3. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право :

5.1. Опублікувати в пресі або оголосити через радіо, до внесення на розгляд районної ради, проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції .

Посадові особи зобов'язані прибути на засідання комісії та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд районної ради.

5.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз'яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6. Обов'язки постійної комісії

6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

6.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради та її президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або раду про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом районної ради.

7. Гарантії діяльності голови постійної комісії

7.1. Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу районної ради.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту районної ради.

1.2. Постійна комісія з питань охорони здоров’я і соціального захисту (далі комісія) є органом ради, що обирається з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень Президії, виходячи з її повноважень.

Комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

1.3. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням, Регламентом ради та зазначеним вище Законом.

1.4. Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею.

2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.5. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Комісія здійснює контроль на засадах законності, обгрунтованості, гласності, об'єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.

4. Повноваження комісії.

4.1. Комісія з питань охорони здоров’я і соціального захисту спільно з іншими профільними комісіями районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти рішень районної ради з питань охорони здоров’я і соціального захисту, готує висновки з цих питань, а її представники виступають на сесіях.

4.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках - на розгляд ради:

- розглядає проекти та контролює хід виконання галузевих програм;

- вивчає та вносить пропозиції стосовно поліпшення роботи закладів охорони здоров’я і соціального захисту населення;

- спільно з відповідними установами та органами вивчає і розробляє рекомендації щодо поліпшення обслуговування ветеранів Другої світової війни та ветеранів бойових дій, інвалідів різних категорій, малозабезпечених громадян, розвитку мережі закладів соціального забезпечення;

- сприяє соціальному розвитку населених пунктів сільської місцевості, покращенню соціально-культурного, побутового обслуговування сільського населення;

- вивчає та вносить пропозиції щодо поліпшення стану роботи закладів охорони здоров'я, медичного та медикаментозного забезпечення населення;

- вивчає питання соціального захисту жінок, розробляє рекомендації щодо створення умов для їх праці та виховання дітей.

- готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії.

4.3. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право :

5.1. Опублікувати в пресі або оголосити через радіо, до внесення на розгляд районної ради, проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції .

Посадові особи зобов'язані прибути на засідання комісії та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд районної ради.

5.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз'яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6. Обов'язки постійної комісії

6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

6.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради та її президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або раду про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом районної ради.

7. Гарантії діяльності голови постійної комісії

7.1. Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу районної ради.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну комісію з питань освіти, культури та духовності

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту районної ради.

1.2. Постійна комісія з питань освіти, культури та духовності (далі комісія) є органом ради, що обирається з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень Президії, виходячи із її повноважень.

Комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

1.3. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням, Регламентом ради та зазначеного вище Закону.

1.4. Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею.

2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.5. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Комісія здійснює контроль на засадах законності, обгрунтованості, гласності, об'єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.

4. Повноваження комісії.

4.1. Комісія з питань освіти, культури та духовності спільно з іншими профільними комісіями районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти рішень районної ради, які стосуються її компетенції, готує висновки з цих питань, а її представники виступають на сесіях.

4.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках - на розгляд ради:

- розглядає проекти та контролює хід виконання галузевих програм;

- вивчає та вносить пропозиції стосовно поліпшення роботи закладів освіти та культури, створення необхідних умов для патріотичного виховання всіх верств населення;

- активно співпрацює з керівниками релігійних громад, працівниками освіти і культури у частині культивування духовних цінностей українського народу та світових духовних цінностей;

- вивчає стан інформаційного простору району та його вплив на громадськість.

- готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії;

4.3. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право :

5.1. Опублікувати в пресі або оголосити через радіо, до внесення на розгляд районної ради, проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції .

Посадові особи зобов'язані прибути на засідання комісії та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд районної ради.

5.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз'яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6. Обов'язки постійної комісії

6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

6.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради та її президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або раду про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом районної ради.

7. Гарантії діяльності голови постійної комісії

7.1. Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу районної ради.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну комісію з питань регуляторної політики, майна та приватизації

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту районної ради.

1.2. Постійна комісія з питань регуляторної політики, майна та приватизації (далі комісія) є органом ради, що обирається з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень Президії, виходячи із її повноважень.

Комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

1.3. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням, Регламентом ради та зазначеного вище Закону.

1.4. Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею.

2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.5. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Комісія здійснює контроль на засадах законності, обгрунтованості, гласності, об'єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.

4. Повноваження комісії.

4.1. Комісія з питань регуляторної політики, майна та приватизації спільно з іншими профільними комісіями районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти рішень районної ради, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України. 

Комісія розглядає питання, пов’язані з обігом майна, що належить до комунальної власності територіальних громад сіл, селища та міста району та питаннями приватизації.

Комісія готує висновки з цих питань, а її представники виступають на сесіях.

4.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках - на розгляд ради:

- здійснює контроль за правовим регулюванням господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;

- здійснює контроль за прийняттям регуляторних актів;

- спрямовує роботу на зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності;

- регулярно інформує районну раду про хід виконання районних програм приватизації;

- здійснює контроль за збереженням та використанням майна, що є об'єктами комунальної власності;

- вивчає питання діяльності та розвитку об’єктів комунальної власності та вносить відповідні пропозиції, рекомендації раді;

- попередньо розглядає відповідно до чинного законодавства питання стосовно управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста району, що перебувають в управлінні районної ради, розглядає кандидатури на призначення їх керівників, а також питання про звільнення і вносить на розгляд ради;

- попередньо розглядає питання продажу, передачі в оренду або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання об'єктів в установленому законом порядку, вносить на розгляд ради;

- здійснює контроль за виконанням рішень ради та делегованих повноважень районній державній адміністрації в межах своєї компетенції;

- проводить попередній аналіз до розгляду на сесії районної ради звітів фонду комунального майна щодо приватизації;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції. організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях районної ради;

- готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії;

4.3. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право :

5.1. Опублікувати в пресі або оголосити через радіо, до внесення на розгляд районної ради, проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції .

Посадові особи зобов'язані прибути на засідання комісії та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд районної ради.

5.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз'яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6. Обов'язки постійної комісії

6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

6.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради та її президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або раду про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом районної ради.

7. Гарантії діяльності голови постійної комісії

7.1. Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу районної ради.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну комісію з питань молодіжної політики, спорту і туризму

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту районної ради.

1.2. Постійна комісія з питань молодіжної політики, спорту і туризму (далі комісія) є органом ради, що обирається з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень Президії, виходячи із її повноважень.

Комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

1.3. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням, Регламентом ради та зазначеного вище Закону.

1.4. Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею.

2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.5. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Комісія здійснює контроль на засадах законності, обгрунтованості, гласності, об'єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.

4. Повноваження комісії.

4.1. Комісія з питань молодіжної політики, спорту і туризму спільно з іншими профільними комісіями районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти рішень районної ради, які стосуються її компетенції, готує висновки з цих питань, готує висновки з цих питань, а її представники виступають на сесіях.

4.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках - на розгляд ради:

- розглядає проекти та контролює хід виконання галузевих програм;

- вивчає та вносить пропозиції стосовно поліпшення роботи закладів освіти, культури, створення необхідних умов для виховання молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, діяльності дошкільних та позашкільних закладів;

- вивчає проблеми і розробляє рекомендації щодо створення умов для занять фізичною культурою і спортом, стану роботи закладів фізкультури і спорту;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції. організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях районної ради;

- здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень, фінансуванням районних цільових програм;

- здійснює контроль за виконанням рішень ради та делегованих повноважень районній державній адміністрації в межах своєї компетенції;

- готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії;

4.3. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право :

5.1. Опублікувати в пресі або оголосити через радіо, до внесення на розгляд районної ради, проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції .

Посадові особи зобов'язані прибути на засідання комісії та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд районної ради.

5.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз'яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6. Обов'язки постійної комісії

6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

6.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради та її президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або раду про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом районної ради.

7. Гарантії діяльності голови постійної комісії

7.1. Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу районної ради.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну комісію з питань промисловості, будівництва і житлово-комунального господарства

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту районної ради.

1.2. Постійна комісія з питань промисловості, будівництва і житлово-комунального господарства (далі комісія) є органом ради, що обирається з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень Президії, виходячи із її повноважень.

Комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

1.3. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням, Регламентом ради та зазначеного вище Закону.

1.4. Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею.

2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.5. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Комісія здійснює контроль на засадах законності, обгрунтованості, гласності, об'єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.

4. Повноваження комісії.

4.1. Комісія з питань промисловості, будівництва і житлово-комунального господарства спільно з іншими профільними комісіями районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти рішень районної ради, які належать до її компетенції, готує висновки з цих питань, а її представники виступають на сесіях.

4.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках - на розгляд ради:

- розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, інвестиційних програм, програм розвитку промисловості, будівельної галузі та житлово-комунального господарства здійснює контроль за їх виконанням;

- вивчає та розглядає питання, пов’язані з розвитком промислового сектора і будівельної галузі, експлуатації житла та об’єктів соціального, культурного та побутового призначення, житлово-комунального господарства, у сфері водо- і теплопостачання, забезпечення населення паливом;

- аналізує стан виконання завдань щодо розвитку будівельної галузі, транспорту і зв’язку, електропостачання, громадського харчування та побутового обслуговування;

- аналізує стан використання капіталовкладень у зазначені галузі господарства району;

- вивчає та розглядає на засіданнях комісії стан запровадження, затвердження в установленому згідно з чинним законодавством, порядку правил торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування населення, готує висновки щодо забезпечення контролю за їх дотриманням;

- готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії;

4.3. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначених цим Положенням, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право :

5.1. Опублікувати в пресі або оголосити через радіо, до внесення на розгляд районної ради, проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції .

Посадові особи зобов'язані прибути на засідання комісії та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд районної ради.

5.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз'яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6. Обов'язки постійної комісії

6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

6.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради та її президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або раду про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом районної ради.

7. Гарантії діяльності голови постійної комісії

7.1. Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу районної ради.Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 0 гостей.
Theme by Dr. Radut.